Administration


Tom Radivonyk
Principal

Email - thomas.radivonyk@crittenden.kyschools.us


Tiffany Blazina
Curriculum Coach

Email - tiffany.blazina@crittenden.kyschools.us